##python

Пользователь

Вот так выглядит мой код.

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
from telegram import ReplyKeyboardMarkup, ReplyKeyboardRemove
from telegram.ext import Updater, CommandHandler, MessageHandler, Filters
def start(update, context):
    context.bot.send_message(chat_id=update.effective_chat.id, text="Привет! Я бот, который выдаёт мемы и шутки про Юлианну Караулову. Напиши /mem или /joke, чтобы получить контент.")
def send_mem(update, context):
    
    context.bot.send_photo(chat_id=update.effective_chat.id, photo=meme)
def send_joke(update, context):
   

    context.bot.send_message(chat_id=update.effective_chat.id, text=joke)
def main():
    updater = Updater(token='YOUR_TOKEN', use_context=True)
    dispatcher = updater.dispatcher

    start_handler = CommandHandler('start', start)
    mem_handler = CommandHandler('mem', send_mem)
    joke_handler = CommandHandler('joke', send_joke)

    dispatcher.add_handler(start_handler)
    dispatcher.add_handler(mem_handler)
    dispatcher.add_handler(joke_handler)

    updater.start_polling()

    updater.idle()

if __name__ == '__main__':
    main()